Základná poslušnosť

 

SOP - Skúška ovládateľnosti psa

 

Privolanie psa pred psovoda

Psovod odpúta psa z vodidla a na povel voľno sa pes od psovoda musí vzdialiť min. na 5 metrov. Na pokyn rozhodcu psovod psa privolá povelom ku mne. Cvik je úspešne ukončený, keď pes rýchlo a radostne pribehne a sadne si pred psovoda. Psovod si psa pripúta na vodidlo.

Ovládateľnosť psa na vodítku

Psovod zo základného postoja vykročí v priamom smere, asi po 15 metroch zmení smer v ľavo bok, po 10 m prevedie čelom vzad a po 10 m zmení smer v pravo bok, po 5 m zastaví. Pes nesmie psovoda predbiehať, zaostávať, jeho lopatka musí byť na úrovni kolena psovoda nie ďalej ako 20 cm. Vodidlo nesmie byť napnuté. Použitý povel je k nohe pri zmene smeru, aj pri zastavení.

Polohy psa pri nohe psovoda (sadni, ľahni, vstaň)

Psovod s pripútaným psom stojí v základnom postoji. Na pokyn rozhodcu vykoná zmeny polohy tak, aby každú polohu predviedol 3krát.

Zotrvanie psa na mieste

Psovod so psom prejde na miesto, ktoré určí rozhodca na vykonanie cviku odloženie. Psovod psa na povel ľahni položí, použije povel zostaň na zotrvanie psa na mieste, odpúta vodidlo a vzdiali sa na 10 metrov od psa. Ostane stáť chrbtom ku psovi asi 1 minútu , potom sa otočí tvárou a taktiež zotrvá na mieste 1 minútu. Na pokyn rozhodcu sa vráti ku psovi, posadí ho a pripne na vodidlo. Cvik je úspešne ukončený zotrvaním psa na mieste a nezmenením polohy psa, t. j. pes sa nesmie plaziť, posadiť, vstať, alebo štekať.

Zákaz nežiadúcej činnosti

Oddiel A: Na ploche 20x20m je rozmiestnených 5 potravinových nástrah. Psovod psa odpúta z vodidla, dá mu voľno a prejde okolo týchto nástrah. Pes musí ostať k nástrahám ľahostajný. Je povolený jeden zvukový povel fuj bez straty bodov.

Oddiel B: Pes sedí pri ľavej nohe psovoda, pristúpi k nim pomocník, ktorý psovi ponúka potravu z ruky. Pes musí ostať k ponúkanej potrave ľahostajný. Povolený je jeden zvukový povel psovoda fuj bez straty bodov.

Prechod skupinou osôb

Psovod s pripútaným psom prechádza cez skupinu 3 osôb, ktoré psa neovplyvňujú. Každú osobu musí aspoň 1krát obísť a v strede sa v kruhu zastaviť. Pes si nesmie osoby všímať, prejavovať známky agresivity a strachu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Teoretická časť

Pozostáva z 30-tich otázok. Každý zúčastnený si z nich ťahá 4. Každá otázka je 10 bodová.

 

1. Vymenujte zmysly psa - čuch, sluch, zrak, chuť, hmat.

2. Do akých skupín rozdeľujeme psov podľa povahy - sangvinik, flegmatik, cholerik.

3. Vymenujte základné metódy výcviku psa - mechanická metóda, chuťovo dráždivá metóda, kontrastná metóda, napodobňovacia metóda.

4. Vymenujte aspoň tri činitele zaisťujúce poslušnosť pri výcviku - dôslednosť a trpezlivosť, naviazanosť psa na psovoda, správne používanie pochvaly a pokarhania.

5. Základné chyby psovoda pri výcviku, vymenujte aspoň štyri - poľudšťovanie psa, nesprávne používanie podmienených a nepodmienených podnetov, jednotvárnosť výcviku, porušovanie metodického postupu pri prepracovaní cviku.

6. Pochvala a trest. Kedy a ako ich používame? - pochvala - používame ju v momente správneho vykonania cviku, alebo činnosti, ktorú sme od psa vyžadovali. Trest - prichádza v danom momente, ak pes vykonáva nežiadúcu činnosť.

7. Druhy skúšok z výkonu u pracovných plemien, vymenujte niektoré - ZM - skúška základného minima, SVV 1,2,3 - skúška výcviku všestranného psa 1,2,3 stupňa, SPS - skúška psa stopára, SPO - skúška psa obranára.

8. Z ktorých častí sa skladajú skúšky z výkonu - stopa, poslušnosť, obrana.

9. Čo je to reflex? - reflex je odpoveď určitého orgánu na podnet, ktorý spôsobil jeho podráždenie.

10. Vymenujte fázy vývoja u psa - novorodenecké štádium, prechodná fáza, začiatok socializácie, obdobie mladosti.

11. Vymenujte najdôležitejšie zložky potravy psa - bielkoviny, tuky, glycidy, vitamíny, minerály, vláknina.

12. Ktorý z vitamínov je najdôležitejší pre zdravý rast psa? -  vitamín A, vitamín D.

13. Parazity - rozdelenie, uveďte, ktoré poznáme - Ektoparazity (vonkajšie) - krúžkový lišaj, vši, blchy, kliešte. Endoparazity (vnútorné) - mechožil, trichuris, pásomnica, škrkavky.

14. Aká je telesná teplota u zdravého psa? - 38 až 39 stupňov Celzia.

15. Vymenujte, aké sú príznaky psa pri požití otravy (jedu)? - akútne vracanie, kolaps, prudké trhanie svalov, záchvaty, slabosť, krvácanie.

16. Uveďte počet zubov u dospelého psa a koľko zubov sa nachádza na dolnom a hornom chrupe - horný chrup má 20 zubov, dolný 22 zubov, spolu je to 42 zubov.

17. Druhy skusu u psa s prihliadnutím na niektoré plemená - nožnicový skus, predkus, podkus, kliešťový skus.

18. Proti akým nebezpečným chorobám by mal byť zaočkovaný pes? - psinka, vírová hepatitída, leptospiróza, parvoviróza, besnota.

19. Čo je to besnota, ako sa prenáša a aké su jej príznaky?  - je to smrteľná vírusová choroba, prenášaná infikovanými slinami z nakazeného zvieraťa, ktoré zostanu v rane po uhryznutí. Jej príznakmi sú: neschopnosť prehĺtať, ospalosť, paralýza, zúrivé behanie a hryzenie.

20. Akým spôsobom podávame psovi lieky? - ukryté v potrave (v kúsku mäsa, syra a pod.), vsunutím lieku do hrdla, tekuté lieky podávame striekačkou cez kútik papule.

21. Čo rozumieme pod pojmom kupírovanie? - kupírovanie je úprava uší a chvosta, ktorá služi aj ako úprava exteriéru zvieraťa, ale aj predchádza (pri kupírovaní uší) rôznym zdravotným problémom s ušami u niektorých plemien. Táto činnosť je už zakázaná.

22. Vysvetlite pojmy povel a podnet -  povel - je slovné vyjadrenie toho, čo od psa vyžadujeme, podnet - je mechanické pôsobenie psovoda na psa. Tieto dva prvky na seba úzko nadväzujú a ako prvý musí byť povel až potom nasleduje podnet. Nikdy nie naopak!!!

23. Povedzte, koľkokrát denne kŕmime šteňa, dospievajúceho a dospelého psa - do 3 mesiacov: 5x denne, od 3 do 6 mesiacov: 3x denne, od 6 do 12 mesiacov: 2x denne, od 12 mesiacov: 1x denne.

24. Vymenujte slovenské národné plemená - Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak.

25. Aké druhy srsti poznáme u psov a uveďte príklad - krátka - doberman, dlhá - bernský salašnícky pes, kučeravá - pudel, drôtovitá - foxteriér hrubosrstý, extrémna (bez srsti) - mexický naháč.

26. Do akých tried zaraďujeme vystavovaných psov - trieda dorastu, trieda mladých, trieda stredná, trieda otvorená, trieda pracovná, trieda šampiónov, trieda veteránov.

27. Aký pes sa môže, resp. nemôže zúčastniť výstavy - zúčastniť výstavy sa môže len pes, ktorý má preukaz o pôvode psa.

28. Čo znamená skratka SKJ, SPZ a FCI - SKJ - Slovenská kynologická jednota, SPZ - Slovenský poľovnícky zväz, FCI - Medzinárodná kynologická federácia.

29. Kdo zodpovedá za škody spôsobené psom? - za škody spôsobené psom v plnej miere zodpovedá jeho majiteľ, resp. osoba, ktorá psa vedie.

30. Čo musí mať pes na sebe kvôli identifikácií - štítok umiestnený na obojku, ktorý obsahuje adresu majiteľa a telefónny kontakt, mikročip, ktorý je aplikovaný pod kožou, taktiež s údajmi majiteľa, u čistokrvných plemien tetovacie číslo.


Viac tu: https://www.kkmodra.sk/vycvik/skusobne-poriadky/skuska-ovladatelnosti-psa-sop/